ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

***แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ

***ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

***รายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ธ.ค. 2557)

***การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

***ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ