แบบฟอร์ม/สัญญา ที่เกี่ยวข้องของข้าราชการ

***แบบรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน

***แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

***แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)

***แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)

***ตัวอย่างหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

***ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทาง

***แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน

***แบบฟอร์มแสดงเหตุผลความจำเป็น และโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

***หนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ

***หนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

***แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกเหตุผลแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการ เดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท 1(ข)

***แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

***แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ

***แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม ด้วยทุนประเภท 1(ข)