ข่าวประชาสัมพันธ์

ประการแต่งตั้งกรรมการ KM ม.เกษตรฯ

<< คลิก >>

บทความที่น่าสนใจ
กิจกรรมอื่น ๆ
การบริหารจัดการความรู้ (คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
เทคนิคการระดมความคิดแลก เปลี่ยนความรู้ฝั่งลึก
จากหลักการสู่การปฏิบัติ
การบริหารราชการแนวใหม่ 1

การบริหารราชการแนวใหม่ 2
KM กับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่สุดก็ CEO: ถึงเวลาของการนำองค์การอย่างมีสุจริตธรรม