รายการเอกสารต่างๆที่หน่วยงานต้องใช้ประกอบการเสนอเรื่องอนุมัติ

10 ขออนุมัติการลาศึกษาภายในประเทศ (ข้าราชการ)
11 ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
12 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)
13 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
14 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ (ข้าราชการ/พนักงาน)
15 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีลาศึกษา)
23 เอกสารประกอบการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
24 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
25 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
26 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ
(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
27 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
(ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
28 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
29 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง แจ้งกำหนดวันออกเดินทาง กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
30 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ