KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ระดับ 4เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  ระดับ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ระดับ 6เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  ระดับ 7เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ระดับ 8
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านพัสดุ ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำทะเบียนพัสดุ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 5 ระดับ 5
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6 ระดับ 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7 ระดับ 7
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 8 ระดับ 8


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521