การบริหารงานบุคคล HR

'การตัดโอนและโอนย้าย'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง