กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05/ 10/ 2561 นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
12/ 10/ 2561 นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------