กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ เศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
06/ 08/ 2561 นาย วรยศ ละม้ายศรี เศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------