กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
02/ 10/ 2560 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 09/ 2560 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 06/ 2561 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 06/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 07/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 น.ส. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------