กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 08/ 2561 นาย วรยศ ละม้ายศรี เศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05/ 10/ 2561 นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
12/ 10/ 2561 นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------