กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14/ 08/ 2550 นาย สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 1 วัน
17/ 12/ 2550 น.ส. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 6 วัน
28/ 03/ 2551 นาย วรเศรษฐ สุวรรณิก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 0 วัน
23/ 05/ 2551 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 0 วัน
22/ 08/ 2551 นาย สุธี บุญช่วย สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 3 วัน
04/ 11/ 2551 นาย มนตรี มาลีวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 20 วัน
07/ 08/ 2552 น.ส. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 21 วัน
02/ 09/ 2552 นาย พงศกร จันทรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 25 วัน
08/ 10/ 2552 น.ส. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 19 วัน
21/ 10/ 2552 น.ส. วสกร บัลลังโพธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 3 วัน
18/ 11/ 2552 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 6 วัน
17/ 02/ 2553 น.ส. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
10/ 06/ 2553 น.ส. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 16 วัน
28/ 06/ 2553 นาง ธิตินันท์ กาพย์เกิด สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 27 วัน
29/ 07/ 2553 น.ส. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร สาขาวิชาเคมี (ขอมา 2 อย่าง) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 25 วัน
09/ 09/ 2553 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 19 วัน
08/ 10/ 2553 นาย บุญเสถียร บุญสูง สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 17 วัน
09/ 06/ 2554 น.ส. ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 19 วัน
09/ 06/ 2554 นาย นลวัฒน์ บุญญาลัย สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 17 วัน
10/ 06/ 2554 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 16 วัน
06/ 07/ 2554 น.ส. สมพิศ สามิภักดิ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
13/ 09/ 2554 น.ส. ศศิมนัส อุณจักร สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 11 วัน
07/ 10/ 2554 น.ส. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 18 วัน
09/ 02/ 2555 นาง อำไพ ทองธีรภาพ สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 14 วัน
05/ 03/ 2555 น.ส. ชีวารัตน์ พรินทรากูล สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
13/ 03/ 2555 น.ส. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 11 วัน
26/ 03/ 2555 น.ส. ณัฐพร ฉัตรแถม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี
26/ 03/ 2555 น.ส. พจนารถ สุวรรณรุจิ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 29 วัน
23/ 05/ 2555 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
08/ 06/ 2555 น.ส. รัตนวรรณ มั่งคั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 15 วัน
25/ 06/ 2555 นาง โชติกา หยกทองวัฒนา สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 28 วัน
25/ 06/ 2555 น.ส. ราตรี วงศ์ปัญญา สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 28 วัน
16/ 07/ 2555 นาย รัฐชา ชัยชนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 12 วัน
16/ 07/ 2555 น.ส. อิงอร กิมกง สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 10 วัน
23/ 07/ 2555 นาย ภาสิณี วรชนะนันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 0 วัน
20/ 08/ 2555 น.ส. วัชรี รัตนสกุลทอง สาขาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
24/ 08/ 2555 นาย ภาสกร ปนานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
19/ 10/ 2555 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 7 วัน
21/ 01/ 2556 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
05/ 02/ 2556 นาย กันตภณ คูหาพัฒนกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6เดือน 16 วัน
05/ 02/ 2556 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 19 วัน
11/ 02/ 2556 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 12 วัน
14/ 03/ 2556 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 1 วัน
17/ 05/ 2556 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ สาขาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 8 วัน
24/ 06/ 2556 นาย วีรพัฒน์ พลอัน สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 2 วัน
24/ 06/ 2556 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 0 วัน
26/ 06/ 2556 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ สาขาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 28 วัน
26/ 06/ 2556 นาย สุรชัย ธชีพันธ์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 0 วัน
03/ 07/ 2556 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 25 วัน
21/ 08/ 2556 นางสาว อุษา สัมมาพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 7 วัน
23/ 09/ 2556 นาย ชาคริต วัชโรภาส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
18/ 11/ 2556 น.ส. ศิริกาญจนา ทองมี สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
12/ 12/ 2556 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
19/ 12/ 2556 นาย กฤษณ์ วันอินทร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
14/ 01/ 2557 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 8 วัน
20/ 01/ 2557 นาย กันย์ สุ่นยี่ขัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
18/ 02/ 2557 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 4 วัน
19/ 02/ 2557 นาย เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 04/ 2557 นาย ครศร ศรีกุลนาถ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 23 วัน
08/ 05/ 2557 น.ส. ผกาเกษ วัตุยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 16 วัน
30/ 06/ 2557 นาง มาลี สุทธิโอภาส ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 15 วัน
07/ 07/ 2557 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 7 วัน
07/ 07/ 2557 นาย ศุภกิจ อาชีวะวานิช สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 16 วัน
05/ 08/ 2557 น.ส. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
05/ 08/ 2557 นาง อัญชณี คูเบอร่า พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 08/ 2557 นาย ประดิษฐ์ แสงทอง สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
07/ 10/ 2557 นาย วัชรพล พิมพ์เสริฐ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 21 วัน
20/ 11/ 2557 น.ส. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 8 วัน
01/ 12/ 2557 น.ส. ประภาศิริ พงษ์ประยูร เคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 3 วัน
17/ 02/ 2558 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี สาขาวิขาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
24/ 02/ 2558 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 02/ 2558 นาย พิพัฒน์ คงประชา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
28/ 07/ 2558 น.ส. อัญชลี เอาผล สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2558 นาย วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2558 น.ส. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
04/ 09/ 2558 นางสาว สุธาสินี กิตยาการ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
16/ 11/ 2558 นางสาว วรรณรดา สุราช สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว *ต้องแต่งตั้งวันที่ผลงานตีพิมพ์ คือวันที่ 1เม.ย.2559 *ีupdate:23/01/2561
17/ 11/ 2558 นาย บุญธนา วรรณเลิศ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
17/ 11/ 2558 นาย นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
27/ 11/ 2558 นาง ณัฎฐา เสนีวาส สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 12/ 2558 นาย ปกรณ์ วรรธนอมร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
17/ 12/ 2558 นางสาว พันทิพย์ โตแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 03/ 2559 นาย นพพล เลิศวัฒนาสกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2559 นาย วุฒิ ทักษิณธรรม สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 04/ 2559 นาย อภิชาติ พัฒนโภครัตนา สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2559 น.ส. อัญชลี ศิริขจรกิจ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 11/ 2559 นาย วิชชา อิ่มอร่าม สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
14/ 11/ 2559 นางสาว ชุรภา ธีรภัทรสกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2560 น.ส. อัจฉราพร ศรีบุญเลิศ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2560 นาง สมฤดี สาธิตคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
07/ 02/ 2560 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2560 น.ส. จันทิกา ชูโชติรส สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 09/ 2560 นาง จรรยา เจตนาเสน เคมี ออกคำสั่งแล้ว
29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
15/ 11/ 2560 นางสาว วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
28/ 12/ 2560 นางสาว มีนา ปทุมสูตร สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 01/ 2561 นางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/ 06/ 2561 นางสาว เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด สาขาวิชาเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ สาขาวิชาชีวเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 09/ 2561 นาง มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
05/ 10/ 2561 นาย วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร สาขาวิชาเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินันท์ สาขาวิชาชีวเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
12/ 10/ 2561 นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์ สาขาวิชาชีวเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
24/ 10/ 2561 น.ส. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ จุลชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15/ 11/ 2561 น.ส. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ สถิติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
15/ 11/ 2561 นาย ลัญจกร กิตติรัตนวศิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19/ 11/ 2561 นาง อรอุษา คำสุข สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21/ 12/ 2561 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
14/ 03/ 2562 นาย สุริยา ณ หนองคาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
20 03/ 2551 ร.ท. คณิต ทองชิว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 9เดือน 6 วัน
28 03/ 2551 น.ส. อรพินท์ เจียรถาวร สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 0 วัน
21 10/ 2552 นาง นวลวรรณ สุนทรภิษัช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
23 11/ 2552 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 4 วัน
07 04/ 2553 น.ส. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 15 วัน
27 08/ 2553 นาง พีรนุช จอมพุก สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 26 วัน
22 06/ 2554 นาย วรเศรษฐ์ สุวรรณิก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
06 12/ 2554 น.ส. กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 17 วัน
14 01/ 2557 นางสาว วสกร บัลลังก์โพธิ์ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 1 วัน
25 02/ 2557 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 17 วัน
09 04/ 2557 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล สัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 9 วัน
01 07/ 2557 นาย สุธีร์ บุญช่วย ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 10 วัน
16 10/ 2557 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
13 01/ 2558 นาย บุญเสฐียร บุญสูง ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 13 วัน
19 02/ 2558 นาย สุรศักดิ์ เชียงกา ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
03 03/ 2558 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
25 06/ 2558 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 0 วัน
30 09/ 2558 นาง ประชุมพร คงเสรี ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 9 เดือน
15 06/ 2559 นาย สมชัย พรบันลือลาภ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 7เดือน
01 07/ 2559 นางสาว นัทธมน คูณแสง เคมี ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 4เดือน 9 ว้ัน
27 10/ 2559 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27 10/ 2559 นาง วิภา หงษ์ตระกูล พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02 11/ 2559 นางสาว สุปิยนิตย์ ไม้แพ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 4วัน
02 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03 03/ 2560 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
03 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
09 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
28 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ เคมีอินทรีย์ (0131) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย พฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
29 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง สถิติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17 05/ 2561 นาย ครศร ศรีกุลนาถ พันธุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
10 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง สถิติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ชีวเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
10 10/ 2561 นางสาว วัชรี รัตนสกุลทอง สาขาฟิสิกส์ (0151) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19 10/ 2561 นาง อัญชณี คูเบอร่า พันธุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ ชีวเคมี 0138 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
07 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล ชีววิทยา 0141 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
07 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ รังสีประยุกต์และไอโซโทป ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
15 11/ 2561 นางสาว ศิริกาญจนา ทองมี ฟิสิกส์ 0151 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
16 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง รังสีประยุกต์และไอโซโทป ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
19 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ เคมีอินทรีย์ 0133 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ พันธุศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 11/ 2561 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี พฤกษศาสตร์ (0142) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข ฟิสิกส์ (0151) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข จุลชีววิทยา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
12/ 07/ 2550 นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 13 วัน
28/ 03/ 2551 นาย อำนวย จรด้วง สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 26 วัน
03/ 12/ 2552 น.ส. นิตย์ศรี แสงเดือน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 24 วัน
09/ 04/ 2553 นาง สุภา หารหนองบัว สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0วัน
04/ 05/ 2553 นาง งามผ่อง คงคาทิพย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 22 วัน
17/ 06/ 2553 นาง นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 9 วัน
28/ 01/ 2556 นาย บุญส่ง คงคาทิพย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 27 วัน
04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล พันธุศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 0 ปี 11 เดือน 21 วัน
27/ 02/ 2558 นาง ภควดี สุทธิไวยกิจ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2558 นาง มณจันทร์ เมฆธน ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว (เสนอขอตำแหน่งครั้งใหม่)
26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี สัตววิทยา อื่นๆ ส่งเรื่องคืนคณะ
27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ พันธุศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ชีววิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
12/ 10/ 2561 นาย คณพล จุฑามณี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/ 11/ 2561 นาง วราภรณ์ พาราสุข สาขาเคมีทฤษฎี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
23/ 11/ 2561 น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
06/ 06/ 2550 นาย จำรัส ลิ้มตระกูล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8เดือน 16 วัน

 

----------------------------------------------------