กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 14/ 08/ 2550 นาย สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 17/ 12/ 2550 น.ส. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 03/ 2551 นาย วรเศรษฐ สุวรรณิก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 23/ 05/ 2551 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 08/ 2551 นาย สุธี บุญช่วย สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 3 วัน
00/ 00/ 0000 04/ 11/ 2551 นาย มนตรี มาลีวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 20 วัน
00/ 00/ 0000 07/ 08/ 2552 น.ส. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 21 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2552 นาย พงศกร จันทรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 25 วัน
00/ 00/ 0000 08/ 10/ 2552 น.ส. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 19 วัน
00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2552 น.ส. วสกร บัลลังโพธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 3 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 11/ 2552 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 17/ 02/ 2553 น.ส. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 06/ 2553 น.ส. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 06/ 2553 นาง ธิตินันท์ กาพย์เกิด สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 27 วัน
00/ 00/ 0000 29/ 07/ 2553 น.ส. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร สาขาวิชาเคมี (ขอมา 2 อย่าง) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 25 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2553 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 19 วัน
00/ 00/ 0000 08/ 10/ 2553 นาย บุญเสถียร บุญสูง สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 06/ 2554 น.ส. ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 19 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 06/ 2554 นาย นลวัฒน์ บุญญาลัย สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 06/ 2554 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 06/ 07/ 2554 น.ส. สมพิศ สามิภักดิ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 09/ 2554 น.ส. ศศิมนัส อุณจักร สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 11 วัน
23/ 09/ 2554 07/ 10/ 2554 น.ส. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 18 วัน
30/ 09/ 2554 09/ 02/ 2555 นาง อำไพ ทองธีรภาพ สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 14 วัน
00/ 00/ 0000 05/ 03/ 2555 น.ส. ชีวารัตน์ พรินทรากูล สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
17/ 02/ 2555 13/ 03/ 2555 น.ส. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 26/ 03/ 2555 น.ส. ณัฐพร ฉัตรแถม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี
00/ 00/ 0000 26/ 03/ 2555 น.ส. พจนารถ สุวรรณรุจิ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 29 วัน
05/ 04/ 2555 23/ 05/ 2555 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
04/ 05/ 2555 08/ 06/ 2555 น.ส. รัตนวรรณ มั่งคั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 15 วัน
15/ 05/ 2555 25/ 06/ 2555 นาง โชติกา หยกทองวัฒนา สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 28 วัน
24/ 05/ 2555 25/ 06/ 2555 น.ส. ราตรี วงศ์ปัญญา สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 28 วัน
11/ 06/ 2555 16/ 07/ 2555 นาย รัฐชา ชัยชนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2555 น.ส. อิงอร กิมกง สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 10 วัน
19/ 06/ 2555 23/ 07/ 2555 นาย ภาสิณี วรชนะนันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2555 น.ส. วัชรี รัตนสกุลทอง สาขาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2555 นาย ภาสกร ปนานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
03/ 09/ 2555 19/ 10/ 2555 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 21/ 01/ 2556 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
13/ 12/ 2555 05/ 02/ 2556 นาย กันตภณ คูหาพัฒนกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6เดือน 16 วัน
27/ 11/ 2555 05/ 02/ 2556 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 19 วัน
04/ 01/ 2556 11/ 02/ 2556 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 14/ 03/ 2556 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 1 วัน
28/ 03/ 2556 17/ 05/ 2556 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ สาขาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 8 วัน
27/ 05/ 2556 24/ 06/ 2556 นาย วีรพัฒน์ พลอัน สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 2 วัน
23/ 05/ 2556 24/ 06/ 2556 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 0 วัน
16/ 05/ 2556 26/ 06/ 2556 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ สาขาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 28 วัน
03/ 06/ 2556 26/ 06/ 2556 นาย สุรชัย ธชีพันธ์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 0 วัน
03/ 07/ 2556 03/ 07/ 2556 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 25 วัน
21/ 08/ 2556 21/ 08/ 2556 นางสาว อุษา สัมมาพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 7 วัน
05/ 08/ 2556 23/ 09/ 2556 นาย ชาคริต วัชโรภาส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
02/ 10/ 2556 18/ 11/ 2556 น.ส. ศิริกาญจนา ทองมี สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
21/ 10/ 2556 12/ 12/ 2556 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
11/ 10/ 2556 19/ 12/ 2556 นาย กฤษณ์ วันอินทร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
21/ 11/ 2556 14/ 01/ 2557 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 8 วัน
22/ 11/ 2556 20/ 01/ 2557 นาย กันย์ สุ่นยี่ขัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
28/ 01/ 2557 18/ 02/ 2557 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 4 วัน
09/ 01/ 2557 19/ 02/ 2557 นาย เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 02/ 2557 01/ 04/ 2557 นาย ครศร ศรีกุลนาถ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 23 วัน
24/ 03/ 2557 08/ 05/ 2557 น.ส. ผกาเกษ วัตุยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 16 วัน
19/ 05/ 2557 30/ 06/ 2557 นาง มาลี สุทธิโอภาส ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 15 วัน
22/ 05/ 2557 07/ 07/ 2557 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 7 วัน
03/ 06/ 2557 07/ 07/ 2557 นาย ศุภกิจ อาชีวะวานิช สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 16 วัน
30/ 06/ 2557 05/ 08/ 2557 น.ส. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
26/ 06/ 2557 05/ 08/ 2557 นาง อัญชณี คูเบอร่า พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 07/ 2557 20/ 08/ 2557 นาย ประดิษฐ์ แสงทอง สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
01/ 08/ 2557 07/ 10/ 2557 นาย วัชรพล พิมพ์เสริฐ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 21 วัน
07/ 10/ 2557 20/ 11/ 2557 น.ส. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 8 วัน
28/ 10/ 2557 01/ 12/ 2557 น.ส. ประภาศิริ พงษ์ประยูร เคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 3 วัน
20/ 01/ 2558 17/ 02/ 2558 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี สาขาวิขาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
15/ 01/ 2558 24/ 02/ 2558 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 01/ 2558 27/ 02/ 2558 นาย พิพัฒน์ คงประชา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
11/ 06/ 2558 28/ 07/ 2558 น.ส. อัญชลี เอาผล สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 07/ 2558 14/ 08/ 2558 นาย วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 07/ 2558 14/ 08/ 2558 น.ส. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
05/ 08/ 2558 04/ 09/ 2558 นางสาว สุธาสินี กิตยาการ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
28/ 09/ 2558 16/ 11/ 2558 นางสาว วรรณรดา สุราช สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว *ต้องแต่งตั้งวันที่ผลงานตีพิมพ์ คือวันที่ 1เม.ย.2559 *ีupdate:23/01/2561
29/ 09/ 2558 17/ 11/ 2558 นาย บุญธนา วรรณเลิศ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2558 17/ 11/ 2558 นาย นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2558 27/ 11/ 2558 นาง ณัฎฐา เสนีวาส สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2558 01/ 12/ 2558 นาย ปกรณ์ วรรธนอมร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
15/ 10/ 2558 17/ 12/ 2558 นางสาว พันทิพย์ โตแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2559 10/ 03/ 2559 นาย นพพล เลิศวัฒนาสกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
05/ 01/ 2559 16/ 03/ 2559 นาย วุฒิ ทักษิณธรรม สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
27/ 01/ 2559 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
18/ 02/ 2559 22/ 04/ 2559 นาย อภิชาติ พัฒนโภครัตนา สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 05/ 2559 06/ 06/ 2559 น.ส. อัญชลี ศิริขจรกิจ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 09/ 2559 14/ 11/ 2559 นาย วิชชา อิ่มอร่าม สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
29/ 08/ 2559 14/ 11/ 2559 นางสาว ชุรภา ธีรภัทรสกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
07/ 11/ 2559 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. อัจฉราพร ศรีบุญเลิศ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2559 07/ 02/ 2560 นาง สมฤดี สาธิตคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
14/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
13/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. จันทิกา ชูโชติรส สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 02/ 2560 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
02/ 03/ 2560 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 03/ 2560 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 04/ 2560 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 04/ 2560 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 08/ 2560 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2560 19/ 09/ 2560 นาง จรรยา เจตนาเสน เคมี ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2560 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 08/ 2560 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2560 15/ 11/ 2560 นางสาว วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2560 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2560 21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 11/ 2560 26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
27/ 11/ 2560 28/ 12/ 2560 นางสาว มีนา ปทุมสูตร สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 12/ 2560 19/ 01/ 2561 นางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
25/ 12/ 2560 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 05/ 2561 20/ 06/ 2561 นางสาว เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 05/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 07/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
18/ 07/ 2561 30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2561 06/ 09/ 2561 นาง มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
15/ 09/ 2561 24/ 10/ 2561 น.ส. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 15/ 11/ 2561 นาย ลัญจกร กิตติรัตนวศิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 19/ 11/ 2561 นาง อรอุษา คำสุข สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 12/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 02/ 2562 14/ 03/ 2562 นาย สุริยา ณ หนองคาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ปพิชญา ชัยสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ สถิติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว
18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย
17/ 04/ 2563 15/ 05/ 2563 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ สาขาวิชาชีวเคมี เสนอ ส.ก.อ.
24/ 07/ 2563 26/ 08/ 2563 นางสาว พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
20/ 07/ 2563 21/ 09/ 2563 นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์(0161) ออกคำสั่งแล้ว
27/ 07/ 2563 23/ 09/ 2563 นาง พิมสิรี สุวรรณะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2563 14/ 10/ 2563 นาย ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) ออกคำสั่งแล้ว
30/ 09/ 2563 20/ 10/ 2563 นาย กุลพันธ์ พิมพ์สมาน สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นางสาว ครองขวัญ อัครชนียากร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นาย ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05/ 10/ 2563 26/ 11/ 2563 นางสาว เสาวภา ชัยพิทักษ์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นางสาว ชนิตา บุญมาก สาขาวิชาจุลชีววิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28/ 10/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 12/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว จันฒิมา มากมูล สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
06/ 11/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล สาขาวิชาธรณีวิทยา (0172) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 12/ 2563 22/ 12/ 2563 นางสาว ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 23/ 12/ 2563 นาย ฤทธี มีสัตย์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2563 28/ 12/ 2563 นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
11/ 01/ 2564 16/ 02/ 2564 นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์ สาขาวิชาชีวเคมี (0138) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 02/ 2564 26/ 03/ 2564 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2564 นางสาว เรืองลักษณ์ จงโชตินันท์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 02/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย มานิตย์ จิตรภักดี สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/ 03/ 2564 05/ 05/ 2564 นาย พีระ พงษ์กิติวณิชกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 14/ 06/ 2564 นาย วิทชุกร ภู่ทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นางสาว นิตยา สมทรัพย์ สาขาวิชาชีววิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
31/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นางสาว ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
04/ 06/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย นพดล จันทร์เอี่ยม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (0107) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 06/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาง นภชนก สเวนสัน สาขาวิชาชีวเคมี เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
03/ 09/ 2564 15/ 09/ 2564 นางสาว มณีเนตร เวชกามา สาขาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 20 03/ 2551 ร.ท. คณิต ทองชิว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 9เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 28 03/ 2551 น.ส. อรพินท์ เจียรถาวร สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 21 10/ 2552 นาง นวลวรรณ สุนทรภิษัช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 23 11/ 2552 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 07 04/ 2553 น.ส. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 15 วัน
00/ 00/ 0000 27 08/ 2553 นาง พีรนุช จอมพุก สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 26 วัน
06/ 06/ 2554 22 06/ 2554 นาย วรเศรษฐ์ สุวรรณิก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 06 12/ 2554 น.ส. กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 17 วัน
18/ 11/ 2556 14 01/ 2557 นางสาว วสกร บัลลังก์โพธิ์ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 1 วัน
31/ 01/ 2557 25 02/ 2557 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 17 วัน
20/ 02/ 2557 09 04/ 2557 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล สัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 9 วัน
15/ 05/ 2557 01 07/ 2557 นาย สุธีร์ บุญช่วย ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 10 วัน
29/ 08/ 2557 16 10/ 2557 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
24/ 11/ 2557 13 01/ 2558 นาย บุญเสฐียร บุญสูง ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 13 วัน
26/ 01/ 2558 19 02/ 2558 นาย สุรศักดิ์ เชียงกา ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
26/ 01/ 2558 03 03/ 2558 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
24/ 04/ 2558 25 06/ 2558 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 0 วัน
19/ 08/ 2558 30 09/ 2558 นาง ประชุมพร คงเสรี ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 9 เดือน
29/ 03/ 2559 15 06/ 2559 นาย สมชัย พรบันลือลาภ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 7เดือน
21/ 06/ 2559 01 07/ 2559 นางสาว นัทธมน คูณแสง เคมี ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 4เดือน 9 ว้ัน
31/ 08/ 2559 27 10/ 2559 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 09/ 2559 27 10/ 2559 นาง วิภา หงษ์ตระกูล พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 08/ 2559 02 11/ 2559 นางสาว สุปิยนิตย์ ไม้แพ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 4วัน
12/ 09/ 2559 02 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
05/ 01/ 2560 03 03/ 2560 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2560 03 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
01/ 05/ 2560 09 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2561 28 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ เคมีอินทรีย์ (0131) ออกคำสั่งแล้ว
02/ 03/ 2561 26 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย พฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 02/ 2561 29 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 04/ 2561 17 05/ 2561 นาย ครศร ศรีกุลนาถ พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 07/ 2561 10 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง สถิติ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 07/ 2561 21 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
07/ 09/ 2561 10 10/ 2561 นางสาว วัชรี รัตนสกุลทอง สาขาฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
04/ 09/ 2561 19 10/ 2561 นาง อัญชณี คูเบอร่า พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2561 06 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ ชีวเคมี 0138 ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 07 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล ชีววิทยา 0141 ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 07 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ รังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 15 11/ 2561 นางสาว ศิริกาญจนา ทองมี ฟิสิกส์ 0151 ออกคำสั่งแล้ว
01/ 11/ 2561 16 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง รังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว
07/ 10/ 2561 19 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ เคมีอินทรีย์ 0133 ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 23 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ พันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 11/ 2561 30 11/ 2561 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี พฤกษศาสตร์ (0142) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 11/ 2561 21 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข ฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
22/ 01/ 2562 08 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ วัสดุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2562 22 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 04/ 2562 18 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ ฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 05/ 2562 08 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146) ออกคำสั่งแล้ว
26/ 07/ 2562 26 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 10/ 2562 22 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา ชีวเคมี (0138) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2562 08 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ พันธุศาสตร์ (0147) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2562 12 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) ออกคำสั่งแล้ว
21/ 10/ 2562 15 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) ออกคำสั่งแล้ว
03/ 12/ 2562 17 12/ 2562 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
04/ 12/ 2562 17 12/ 2562 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
16/ 01/ 2563 13 02/ 2563 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) ออกคำสั่งแล้ว
19/ 03/ 2563 16 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ วิทยาศาสตร์โลก เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/ 04/ 2563 07 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี เคมีอินทรีย์ (0131) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 05/ 2563 13 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ สถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301) แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
00/ 00/ 0000 13 05/ 2563 นาย พงศกร จันทรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2563 22 05/ 2563 นางสาว สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (0142) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 27 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี เคมีเชิงฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
10/ 08/ 2563 28 08/ 2563 นางสาว พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม (0139) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2563 29 09/ 2563 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ พันธุศาสตร์ (0147) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 25 11/ 2563 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ วัสดุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 01/ 2564 03 02/ 2564 นาย ปกรณ์ วรรธนะอมร เคมีอินทรีย์ (0131) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 10 02/ 2564 นาย ปณิทัต หาสิน เคมีอนินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 15 02/ 2564 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร เคมีเชิงฟิสิกส์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 10 03/ 2564 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เคมีอินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
15/ 02/ 2564 29 04/ 2564 นาง ธิตินันท์ กาพย์เกิด เคมีอินทรีย์ (0131) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 29 04/ 2564 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา ชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
05/ 03/ 2564 30 04/ 2564 นาย เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30/ 04/ 2564 21 05/ 2564 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ คณิตศาสตร์ (0104) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 05/ 2564 15 06/ 2564 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ วัสดุศาสตร์ (0161) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 27 07/ 2564 นาย วีกิตต์ ศิริศักดิ์สุนทร เคมีอนินทรีย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
04/ 08/ 2564 18 08/ 2564 นางสาว อัญชลี เอาผล ชีววิทยา (0141) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30/ 08/ 2564 17 09/ 2564 นาง พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์ คณิตศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
00/ 00/ 0000 20 09/ 2564 นาย เอกพ้ันธ์ ไกรจักร์ พฤกษศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 12/ 07/ 2550 นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 03/ 2551 นาย อำนวย จรด้วง สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 26 วัน
00/ 00/ 0000 03/ 12/ 2552 น.ส. นิตย์ศรี แสงเดือน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 04/ 2553 นาง สุภา หารหนองบัว สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0วัน
00/ 00/ 0000 04/ 05/ 2553 นาง งามผ่อง คงคาทิพย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 17/ 06/ 2553 นาง นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 9 วัน
13/ 12/ 2555 28/ 01/ 2556 นาย บุญส่ง คงคาทิพย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 27 วัน
27/ 03/ 2557 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล พันธุศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 0 ปี 11 เดือน 21 วัน
03/ 02/ 2558 27/ 02/ 2558 นาง ภควดี สุทธิไวยกิจ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
05/ 03/ 2558 16/ 03/ 2558 นาง มณจันทร์ เมฆธน ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว (เสนอขอตำแหน่งครั้งใหม่)
15/ 01/ 2559 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี สัตววิทยา อื่นๆ ส่งเรื่องคืนคณะ
26/ 09/ 2559 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ พันธุศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05/ 05/ 2560 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ชีววิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17/ 08/ 2561 06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา เสนอ ส.ก.อ.
18/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นาง วราภรณ์ พาราสุข สาขาเคมีทฤษฎี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ.
17/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 น.ส. วรรณวิภา วงศ์เเสงนาค ชีววิทยา เสนอ ส.ก.อ.
12/ 09/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย วิเชียร กิจปรีชาวนิช สาขาจุลชีววิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04/ 12/ 2562 15/ 01/ 2563 นาย พนัส ธรรมกีรติวงศ์ สาขาวิชาสัตววิทยา เสนอ ส.ก.อ.
26/ 10/ 2563 16/ 12/ 2563 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล สาขาวิชาชีวเคมี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
12/ 03/ 2564 28/ 03/ 2564 นาย คณพล จุฑามณี สาขาวิชาพฤกษาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2550 นาย จำรัส ลิ้มตระกูล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8เดือน 16 วัน

 

----------------------------------------------------