งานบริหารงานบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
         1. ดำเนิน การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสาย ข. สาย ค. และในสาขาขาดแคลน
              2. การย้าย การรับโอน การให้โอน
              3. การเปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง
              4. การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน
              5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
              6. การจัดทำบัญชีถือจ่าย
              7. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
              8. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการลาออกลูกจ้างชั่วคราว
              9. การสรรหาผู้บริหารในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
              10. การปรับวุฒิในประเทศ การปรับวุฒิต่างประเทศ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
              11. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
              12. การขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี กรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
              13. การขอแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ โครงการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ การขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
               14. การขออนุมัติจ้างเหมา นิสิตช่วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การเรียนการสอน
               15. การตรวจสอบการขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานรายวัน ในกรณีอัตราขอจ้างไม่เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
               16. การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
               17. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างประจำ
               18. การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ
               19. การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
               20. การลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
               21. การเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ
               22. การแก้ไขข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติราชการของลูกจ้างประจำ
               23. การยืนยันยอดงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว การทำบัญชีลูกจ้างชั่วคราว
               24. การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เงินงบประมาณ และเงินรายได้
               25. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
               26. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
               27. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
               28. การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองงาน
               29. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
               30. การทำสัญญาจ้างพนักงานประจำ
               31. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการสาย ข. และสาย ค. เป็นอาจารย์ โดยการคัดเลือก
               32. การแต่งตั้งตำแหน่งผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ
               33. การแต่งตั้งตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ระดับ 9
               34. การเพิ่มวุฒิ
               35. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
               36. การปรับเพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
               37. การเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองการเจ้าหน้าที่
               38. การเก็บแฟ้มลูกจ้างชั่วคราว
               39. การประชุม อ.ก.ม. การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ. และ ศ. ระดับ 11)
               40. การประเมินประสิทธิภาพการสอน
               41. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ประเมินประสิทธิภาพการสอนและผู้ประสานงาน
               42. การทำบัญชีแยกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
               43. การจัดทำเอกสารทวีคูณ ลูกจ้างและข้าราชการลาออกเกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ฯลฯ

|| โครงสร้างหน่วยงาน ||