ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม.
สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 2/2557 (วาระพิเศษ) วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 4/2557 วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 8/2557 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

---> ครั้งที่ 10/2557 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 
 
สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 7/2556 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 12/2556 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 13/2556 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 14/2556 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 15/2556 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

---> ครั้งที่ 16/2556 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 
สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 2/2555 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 4/2555 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 1๐ เมษายน พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2555 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2555 จันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมพ.ศ. 2555

---->วาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 13/2555 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

--->วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2555 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

---> ครั้งที่ 15/2555 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

--->ครั้งที่ 16/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

--->ครั้งที่ 17/2555 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 
สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 5/2554 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 2๐ มิถุนายน พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 7/2554 วันจันทร์ที่ 2๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 8/2554 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 9/2554 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 1๐/2554 วันจันทร์ที่ 1๐ ตุลาคม พ.ศ. 2554

---> ครั้งที่ 11/2554 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

---> วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 
สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 2/2553 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 1๐ พฤษภาคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 8/2553 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 1๐/2553 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 11/2553 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

---> ครั้งที่ 12/2553 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553