คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

 
การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
** ประกาศ กบม. เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน มก.
** รายละเอียดชื่อตำแหน่ง
** รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

 

การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)

 

การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

ลำดับ 1 กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา
1

ศาสตราจารย์

2

รองศาสตราจารย์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

อาจารย์

ลำดับ 2 กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
1

อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ

2

อาจารย์เชี่ยวชาญ

3

อาจารย์ชำนาญการพิเศษ

4

อาจารย์ชำนาญการ

5

อาจารย์ปฏิบัติการ

ลำดับ 3 กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย
1

นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ

2

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

3

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

4

นักวิจัยชำนาญการ

5

นักวิจัยปฏิบัติการ

  4 *กลุ่มวิชาชีพ
1

ทันตแพทย์

2

นักกายภาพบำบัด

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4

พยาบาล

5

แพทย์

6

เภสัชกร

7

วิศวกรการเกษตร

8

วิศวกรเครื่องกล

9

วิศวกรไฟฟ้า

10

วิศวกรโยธา

11

สัตวแพทย์

  5 กลุ่มอำนวยการ
1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

เจ้าหน้าที่วิจัย

3

นักจดหมายเหตุ

4

นักตรวจสอบภายใน

5

นักทรัพยากรบุคคล

6

นักเทคนิคการแพทย์

7

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

8

นักประชาสัมพันธ์

9

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10

นักวิชาการเกษตร

11

นักวิชาการเงินและบัญชี

12

นักวิชาการช่างศิลป์

13

นักวิชาการประมง

14

นักวิชาการพัสดุ

15

นักวิชาการโภชนาการ

16

นักวิชาการศึกษา

17

นักวิชาการสถิติ

18

นักวิชาการสัตวบาล

19

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

20

นักวิทยาศาสตร์

21

นักวิเทศสัมพันธ์

22

นักสุขศึกษา

23

นักเอกสารสนเทศ

24

นายช่างกลเรือ

25

นายเรือ

26

นิติกร

27

บรรณารักษ์

28

วิศวกร

  6 กลุ่มบริการ
1

ช่างเขียนแบบ

2

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

3

ช่างเครื่องยนต์

4

ช่างเทคนิค

5

ช่างพิมพ์

6

ช่างไฟฟ้า

7

ช่างศิลป์

8

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

9

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

10

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

11

ผู้ปฏิบัติงานประมง

12

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

13

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

14

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

15

ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

16

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

17

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ