กฎ/ระเบียบ / ข้อบังคับ
----------กฏ

- กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556

 

----------ระเบียบ

- ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ระเบียบ มก. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ. 2539

- ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

----------ข้อบังคับ

- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

-ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

- กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี
และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2558

- การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 เอกสารแนบ

- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2554

- ข้อบังคับ มก. เรื่อง การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ