การประกันคุณภาพ
********เอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัด สกอ. 2.4 และ 7.2
---------- ปี การศึกษา 2556

- ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

- ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- ข้อมูลจำนวนนักวิจัย และนักวิจัยลาศึกษาต่อ

- ตารางประกอบตัวบ่งชี้ 2.2 และตัวบ่งชี้ 2.3

- ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (อาจารย์ประจำทั้งหมด)

- ข้อมูลอาจารย์ลาศึกษาต่อ

---------- ปี การศึกษา 2555

- ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- ข้อมูลจำนวนนักวิจัย

- ตารางประกอบตัวบ่งชี้ 2.2 และตัวบ่งชี้ 2.3

- ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

---------- ปี การศึกษา 2554

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางประกอบตัวบ่งชี้ 2.2 และตัวบ่งชี้ 2.3

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักวิจัย เพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่7)

---------- ปี การศึกษา 2553

จำนวนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย.2553 - 31 พ.ค.2554)

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ เพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่7)

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักวิจัย เพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่7)

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ