ความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และบริการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบประเมินค่างาน สำหรับกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และบริการ

- แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชียวชาญและเชียวชาญพิเศษ
สำหรับกลุ่มวิชาชีพ อำนวยการ และบริการ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและประเภทน้กวิจัย

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ อาจารย์เชียวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ห้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน/ชำนาญการ

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ