แบบสำรวจความพึงพอใจ บุคลากรต่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความพึงพอใจผู้ใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินนี้
จะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจของ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. กองทุนสวัสดิภาพ มก.
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โคางการไหว้พระ 9 วัด

6. โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
" หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับบุคลากร "

7. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค)
8. รถโดยสารสวัสดิการ

***********************************************************************************************************

ผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ประเมิน จำนวน 81 คน
ประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)
ร้อยละ

มาก
(4)
ร้อยละ
ปานกลาง
(3)
ร้อยละ
น้อย
(2)
ร้อยละ
น้อยที่สุด
(1)
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)

19.05 35.71 23.81 2.38 19.05 3.3333 ดี
2. กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. 17.95 33.33 25.64 2.56 20.51 3.2564 ดี
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงาน 9.52 42.86 19.05 7.14 21.43 3.1190 ดี
4. ตรวจสุขภาพประจำปี 27.91 41.86 9.30 2.33 0.00 3.5814 ดี
5. โครงการไหว้พระ 9 วัด 5.13 33.33 30.77 5.13 25.64 2.8718 พอใช้

6. โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
" หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับบุคลากร "

7.89 28.95 28.95 7.89 26.32 2.8421 พอใช้

7. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค)

2.70 32.43 32.43 10.81 21.62 2.8378 พอใช้

8. รถโดยสารสวัสดิการ

12.50 32.50 15.00 12.50 27.50 2.9000 พอใช้