การขอตำแหน่งชำนาญการ

- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 เอกสารแนบ

- ผลงานที่เสนอเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

- แบบแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ

 

 
 
 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ