การลา

รายละเอียดการลาแต่ละประเภทบุคลากร

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)

- แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการลาไปถึอศิลและปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบ้ติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502

- ประมวลคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

----------ระเบียบการลา ของบุคลากรแต่ละประเภท

- ข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ยกเลิก)

- ข้าราชการ พ.ศ. 2555

- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 (ยกเลิก)

- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

- พนักงานเงินรายได้

- พนักงานราชการ

- ลูกจ้างประจำ/ เพิ่มเติมฉบับที่ 4

- ลูกจ้างชั่วคราว

- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลาเพื่อถือปฏิบัติ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว

----------แบบฟอร์มการลา
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบใบลาไปต่างประเทศ

- แบบใบลาไปต่างประเทศ

- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน

- แบบใบลาอุปสมบท

- แบบใบลาอุปสมบท

- แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- แบบใบลาคลอดบุตร

- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

- แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

- แบบใบลาพักผ่อน

- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

- แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

- แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

- แบบใบลาติดตามคู่สมรส

- แบบไปลา ป่วย / กิจ / พักผ่อน

----------

การส่งบัญชีงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและลูกจ้าง

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556 (วันที่ 12 -16 เมษายน 2556)

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ