การลา

รายละเอียดการลาแต่ละประเภทบุคลากร

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)

- แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการลาไปถึอศิลและปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบ้ติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502

- ประมวลคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

----------ระเบียบการลา ของบุคลากรแต่ละประเภท

- ประกาศ มก. ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน มก. พ.ศ. 2560

- ข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ยกเลิก)

- ข้าราชการ พ.ศ. 2555

- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 (ยกเลิก)

- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

- พนักงานเงินรายได้

- พนักงานราชการ

- ลูกจ้างประจำ/ เพิ่มเติมฉบับที่ 4

- ลูกจ้างชั่วคราว

- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลาเพื่อถือปฏิบัติ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว

----------แบบฟอร์มการลา

- ตารางการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี

- บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ

- บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร

- บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท

- บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

- บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

- บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

- บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

----------

การส่งบัญชีงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและลูกจ้าง

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556 (วันที่ 12 -16 เมษายน 2556)

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ