เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัดเตรียมข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 รอบการประเมินของผู้เสนอขอเครื่องราชฯ 2561

- ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี

- ขั้นตอนการจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพายประจำปี 2560

- การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ประจำปี 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 - 2560
(ในรัชกาลที่ 10)

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบรายงานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ (แบบ กรณีพิเศษ/37)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

- การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย

- การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

- การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

- แบบประวัติและแบบการเสนอผลงาน

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

- เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ แบบฟอร์มที่ 1

- เอกสารประกอบ แบบฟอร์มที่ 2

- เอกสารประกอบ แบบฟอร์มที่ 3

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารประกอบ 1-4

เอกสารประกอบประเภทข้าราชการ บัญชี 41

เอกสารประกอบประเภทลูกจ้างประจำ บัญชี 15

เอกสารประกอบประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย บัญชี 18

เอกสารประกอบประเภทพนักงานราชการ บัญชี 32

----------ชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

กลุ่มงานสนับสนุน

กลุ่มงานช่าง

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

----------เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี พ.ศ. 2558 ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

ชั้นสายสะพาย

ชั้นสายสะพาย

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

- ข้าราชการ

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานราชการ

- พนักงานราชการ

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- ดิเรกคุณาภรณ์

- ดิเรกคุณาภรณ์

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประจำปี พ.ศ. 2556 ประจำปี พ.ศ. 2557

ชั้นสายสะพาย

ชั้นสายสะพาย

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

- ข้าราชการ

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานราชการ

- พนักงานราชการ

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 
ประจำปี พ.ศ. 2555 ประจำปี พ.ศ. 2554

ชั้นสายสะพาย

ชั้นสายสะพาย

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

- ข้าราชการ

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานราชการ

- พนักงานราชการ

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- เครื่องราชฯ (ดิเรกคุณาภรณ์)

- เครื่องราชฯ (ดิเรกคุณาภรณ์)

----------ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ