ลูกจ้างชาวต่างประเ้ทศ
---------- ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / ข้อบังคับ / พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521

- พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522

- รายละเอียดขอถิ่นที่อยู่ในไทย

- คู่มือการาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

---------- แบบฟอร์ม /สัญญาจ้าง

- แบบ ตท.5 ต่อใบอนุญาตทำงาน

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ