ลูกจ้างชาวต่างประเ้ทศ
---------- ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / ข้อบังคับ / พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521

- พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522

- รายละเอียดขอถิ่นที่อยู่ในไทย

- คู่มือการาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

--------- การขอใบอนุญาติทำงาน/ แบบสัญญาจ้าง

- การขออนุญาตทำงานครั้งแรก ตท. 1

- การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5

- แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ