ลูกจ้างชาวต่างประเ้ทศ
---------- ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / ข้อบังคับ / พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521

- พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522

- รายละเอียดขอถิ่นที่อยู่ในไทย

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องปรับบัญชีโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

- การปรับโครงสร้างอ้ตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

---------- แบบฟอร์ม /สัญญาจ้าง

- แบบ ตท.5 ต่อใบอนุญาตทำงาน

- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง

- ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน

- สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ