พนักงานราชการ
----------ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน/คำสั่ง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

- พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- บัญชีรายชื่อพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานราชการ

----------ประกาศ คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ

- เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

- เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

- เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

- เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

- เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

- เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มก. พ.ศ. 2555

- เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

 
----------หนังสือสำนักงาน ก.พ.

- เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ศธ 0509(5)/ว764

- เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ลว. 13 มี.ค. 2558

- เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ลว. 25 พ.ค. 2558

- เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลว. 21 ก.พ. 2556

- เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลว. 22 ก.พ. 2555

- เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประกาศ คพร. ลว. 25 มี.ค. 2554

----------การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนง.ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ

- หนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

- หนังสือ สนง. ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ

- พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

- กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน

- ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ

- แบบรายงานผลการเข้ารับคนพิการเข้าปฏิับัติงานในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2555

----------แบบฟอร์ม

- ใบสมัครพนักงานราชการ

- สัญญาจ้างพนักงานราชการ

- แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

- แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำรัองขอรับเงินทดแทนตาม พรบ. 2537

 

 
 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ