ประเภทพนักงานเงินรายได้
----------1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

----------2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก.พ.ศ. 2546

>

- เรือง การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

- เรื่อง การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553

- เรื่อง การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556

----------3 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2561

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2560

- บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก.

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้

- เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับใหม่)

- เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเลิก)

- เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเลิก)

- เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลว. 31 ม.ค. 2548

- เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลว. 14 ม.ค. 2553

----------4 ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ต่างๆ

- การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

**สำนักงานอธิการบดี

- ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

-แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏฺิบัติงาน เพื่อ(จ้างต่อ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

- แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง

**วิทยาเขตอื่นๆ

 

----------5 อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2560

- กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด-ขั้นสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2556

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2559 (ฉบับใหม่)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ยกเลิก)

- การปรับฐานอัตราค่าจ้าง และการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

- หลักเกฑณ์การเลื่อนค่าจ้างประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

----------6 สวัสดิการที่พึงได้รับ

- การประกันสังคม

- ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541

- กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2541

- กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2553

- ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2542

- ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2545 (ฉบับที่ 2)

- ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ประกาศ ณ วันที่ 8 เม.ย. 2554 (ฉบับที่ 3)

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.)

- ช.พ.ค./ช.พ.ส.

----------7 แบบฟอร์มต่างๆ

-- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

-- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

-- คำรับรอง

- เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

- เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ