พนักงานมหาวิทยาลัย
----------ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ อาจารย์เชียวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561

- การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ห้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

---------- เครื่องแบบพนักงาน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

----------ระเบียบ / ประกาศ

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ (รอบ 1 ธค. 58)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ (รอบ 2 ตค. 58)

- ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2561

- แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2561

----------หลักเกณฑ์

- หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย

- หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้รับประโยชน์เพิ่มเติม

แบบคาร้องขอรับเงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ สาหรับเจ้าหน้าที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลา
ที่เกษียณอายุ

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน (ยกเลิก)

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชียวชาญพิเศษ

--------- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

- คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

- การขยายระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานประจำ

- บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก.

- เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของ มก.

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้บุคลากรศึกษานอกเวลา พ.ศ. 2559

----------หลักเกณฑ์ พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ ****

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ฯ 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (ไฟล์ Doc)

----------สัญญาจ้างทำงาน
*** วิทยาเขตบางเขน***

- สัญญาทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย

*** วิทยาเขตอื่นๆ***

- สัญญาทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย

--------- แบบฟอร์มสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) แนบท้ายสัญญา

- สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

--------- แบบการประเมินทดลองปฏิบัติงาน

- เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

----------หลักเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวูฒิตามประสบการณ์

- หลักเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์

----------การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2561

- หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559

********แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1)

********แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2)

********แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3)

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- แนวทางการคิดคำนวณเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เก่า)

- การปรับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

- กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง พนักงานมหาวิทยาลัย

----------เงินประจำตำแหน่ง /ค่าตอบแทน

- บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน

- การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

- การกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประรจำตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผูู้บริหาร
ในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

- การกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

----------ข้อตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ข้อตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 
--------- แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ

- แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2558)

- แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ

--------- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

- ตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

- ตำแหน่ง รอรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน

- ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร  ประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย) กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด)

- แบบประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ