<
กลุ่มข้าราชการ
โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2549

รายชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไทย-อังกฤษ)

-หลัักเกณฑ์และวีธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเิมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผอ. สำนักงานอธิการบดี ผอ.วิทยาเขต หรือเทียบเท่่า ระดับตำแหน่ง ผอ. กอง หัวหน้างานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า

-หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดบตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผุ้บริหารประเภทเชียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงานระดับกอง สำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่าที่จัดตั้งโดยสภา มก.

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ