ข้อมูลนำส่ง ปปช.

1. EB5_(1)เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง

2. EB5_(2)เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างฉบับ2

3. EB5_(3)เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. EB5_(4)กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

5. EB12_(1)เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. EB12_(2)เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ

7. EB12(2_2)กระบวนการมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ

8. EB12(2_3)กลไกลการตรวจสอบกระบวนการมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ