คู่มือ / หลักเกณฑ์
----------คู่มือ

- การนับอายุบุคคล

- การจัดทำประวัติข้าราชการ

----------หลักเกณฑ์

-เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มก.

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ) พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลา
ที่เกษียณอายุ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559

********แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1)

********แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2)

********แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

-------------(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(2) แบบการขอไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(3) แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(4) สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลัักเกณฑ์และวีธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผอ. สำนักงานอธิการบดี ผอ.วิทยาเขต หรือเทียบเท่่า ระดับตำแหน่ง ผอ. กอง หัวหน้างานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า

- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดบตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผุ้บริหารประเภทเชียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงานระดับกอง สำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่าที่จัดตั้งโดยสภา มก.

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555

- หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายภารกิจหัวหน้างานในหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

---------------หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได้

- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560

- แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน 2560

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชียวชาญพิเศษ

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานเงินรายได้ของ
สำนักงานอธิการบดี

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

----------หลักเกณฑ์ พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ ****

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ฯ 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (ไฟล์ Doc)

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ