รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ก.บ.ม.
รายชื่อ ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์พูนพิภพ เกษมทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา จิตต์สงวน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ลีรวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ

รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเขตต์ นาคะเสถียร

คณบดีคณะเกษตร

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

คณบดีคณะประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธชาติ โปธิบาล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประภารัตน์

คณบดีคณะวนศาสตร์

อาจารย์สุรพล ภัทราคร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุรชัย จิวเจริญสกุล

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์อภินันท์ สุประเสริฐ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์กัญจนา ธีระกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ดำรงค์ ศรีพระราม

รักษาราชการแทน คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม อาตมางกูร

คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสราจารย์ชานันก์ สุดสุข

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

รองศาสตราจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย ร.น.

คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พูนวศิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อรไท ผลดี

ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

นางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางยุพา ปานแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาราชการแทน)

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

รองศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์

รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ

ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู

ประธานสภาข้าราชการ

นางวรพร อร่ามรักษ์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ