KU-KM

- รายละเอียดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ ๔

-เกณฑ์การตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้

- แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักการจัดทำผลงานการจัดการความรู้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ