Job Description: JD

- แนวทางการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD)

- ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION)

- ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน 2(JOBDESCRIPTION)

- ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION)

- แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ