ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ทำบุญไหว้พระ  จังหวัดจันทบุรี”

-แจ้งเลื่อนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา"

-ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี ในสิ้นปีงบประมาณ ปี 2559

-ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- สรุป 10 คำถามสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558

- การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2499 พ.ศ.2557(UNDO)

- ประกาศการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ มก. รอบวันที่ 1 เมษายน 2558

 

 

สมัครงาน /

 

ข่าวสรรหา

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

แนวทางวิธีปฏิบัติ การจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

-------------(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(2) แบบการขอไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(3) แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

-------------(4) สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
- คำสั่ง มก. ที่ 498/2558มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คำสั่ง มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 143866
Today : 000018
Total : 038091

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63