ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

สมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ กำหนด วัน เวลา
และสถานที่สอบ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวใหม่

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และกำหนดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ" รุ่นที่ 2

- การประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 2561

- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน ฯลฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- ปฏิทินการทดสอบทางจิตวิทยา ปี ๒๕๖๑

- แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2560

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ) พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560

- แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน 2560

- ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-แบบกรอกข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >

- การให้ข้าราชการฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1 ตุลาคม 2560

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2560

สมัครงาน /

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมก. 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ขยายการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

- ใบสมัคร

- คำรับรอง

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 434421
Today : 000038
Total : 105702

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

 

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบออกเลขที่หนังสือกองการเจ้าหน้าที่

ระบบ E-Office มก.

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63