ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รายละเอียดประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergity & Transparence Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -- สำนักงาน ป.ป.ช.

- การยื่นเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย

*** ผลกระทบในการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ***

*********** ข้อบังคับสำหรับลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพ ******************

- หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559

********แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1)

********แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2)

********แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3)

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- *คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 2559

- ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2559

-ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2559

- ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

สมัครงาน /

** ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย**
จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ข่าวสรรหา

*** รับสมัครสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร***

*** รับสมัครสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ***

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 264990
Today : 000192
Total : 064886

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63