ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

สมัครงาน /

*****ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

*****ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

 

****คำรับรอง*****

******ระบบรับสมัครงานออนไลน์******

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวใหม่

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง
ความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

- ระเบียบ มก. ว่าด้วยการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

- สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน(03/01/2562)

- ปฏิทินการทดสอบทางจิตวิทยา ปี 2562

- แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่งอาจารย์

การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
**ร่าง หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ**

- การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก

- การขอเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์1

 - แบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ

 (เฉพาะผู้ที่ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน มอบหมาย)

- แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2560

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 695638
Today : 000027
Total : 173116

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

***ข้อมูลนำส่ง ปปช.***

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบออกเลขที่หนังสือกองการเจ้าหน้าที่

ระบบ E-Office มก.

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63