ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทคณาจารย์ประจำผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) และผู้แทนวิทยาเขต

-ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) และผู้แทนวิยาเขต

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ แผนกิจกรรม และใบสมัครผู้สนสมัครรับเลือกสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน)

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนวิทยาเขต

***** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด*****

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

***** ใบสมัคร*****

 

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2557

**** โหลดแบบฟอร์ม****

 

สมัครงาน /

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ข่าวสรรหา

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คณบดีคณะศิลปศาสตร๋์และวิทยาการจัดการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

 

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

 

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ในหน่วยงาน ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประรจำตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ดำรงตำแหน่งผูู้บริหาร ในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 077582
Today : 000221
Total : 022451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver