ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวใหม่

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลา
ที่เกษียณอายุ

- ขอเชิญผู้แทนส่วนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

- การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2560

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2560

- การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง)

- การเสนอชื่อผู้แทนส่วนงานเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- แบบประวัติผู้แทนส่วนงาน

- แบบเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงานเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.

 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- การกรอกข้อมูลเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

- การกรอกข้อมูลเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ วันที่ 1 เมษายน 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 - 2560
(ในรัชกาลที่ 10)

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- *คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 2559

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน มก. พ.ศ. 2559

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

สมัครงาน /

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

---------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

****โหลดใบสมัคร****

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 382556
Today : 000042
Total : 094418

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63