ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

สมัครงาน /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ขอขยายการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ข่าวสรรหา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยกากอง และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

--------1. ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

..........2. ผู้อำนวยการกองธุรการ กำแพงแสน

..........3. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

..........4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

..........5. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

***ใบสมัครคัดเลือกบุุุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร***

 

ข่าวใหม่

- โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2557

- ผลการพิจารณาการเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย

- ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

- การเสนอเขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวารสาร
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ"บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข."

- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรประจำสายสนับสนุนเพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ในหน่วยงาน ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประรจำตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ดำรงตำแหน่งผูู้บริหาร ในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 035256
Today : 000229
Total : 011479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver