ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวใหม่

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 - 2560
(ในรัชกาลที่ 10)

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560

- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560

- การยื่นเสนอราคาผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 2560

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ"

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด

- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559

-ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- *คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 2559

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2559

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน มก. พ.ศ. 2559

 

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

 

สมัครงาน /

 

** ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตราข่าวสรรหา

*** รับสมัครสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์***

*** รับสมัครสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน***

*** รับสมัครสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร***

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 348386
Today : 000002
Total : 085939

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63