ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ร่างข้อบังครับ มก.

- ร่างข้อบังคับมก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ของ มก. พ.ศ. 2558

- ร่างข้อบังคับมก. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- ร่างข้อบังคับมก. ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

- ร่างกำหนดอัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน มก.

- ร่างข้อบังคับมก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2558

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

- คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558

- คำสั่ง มก. ที่2300/2558 เรื่องมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10/2558) เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรที่มีผลต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11

- สรุปโครงการของธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงนามข้อตกลง 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

- รายละเอียดประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี 

- แจ้งความคืบหน้าการแสดงเจตนาเปลี่ยนสภาพ

- ผลการพิจารณาการเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

- ขอเชิญสมาชิก กบข. ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 เข้าร่วมฟังบรรยาย

- การขยายระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานประจำ

แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของ มก. ปีการศึกษา 2558

 

 

สมัครงาน /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


ข่าวสรรหา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 176173
Today : 000083
Total : 045681

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63