ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวใหม่

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ"บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข."

- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรประจำสายสนับสนุนเพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

- การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10"

-- สรุปประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการณ จังหวัดพิษณุโลก

-สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยภายเกษตรศาสตร์ ถายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

- โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับบุคลากร"

- ข้อมูลสถิติ ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ปี 2556

 

คัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ากรับการคัดเลือก เลขที่ประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยกากอง และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

--------1. ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

..........2.หัวหน้าสำนักงานเลานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

..........3. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

***ใบสมัครคัดเลือกบุุุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร***

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

- ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

 

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.มยุรี เทศผล

***เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

 

 

สมัครงาน /

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวสรรหา

รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

- แผนงานสรรหาคณะวิทยาศาสตร์

- ฟอร์มแบบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 008636
Today : 000222
Total : 003541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver