ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)

- โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2558

กำหนดการรายงานภาระงานทางวิชาการและรายงานภาระงานขั้นต่ำฯ ภาคหลาย 2556 และภาคต้น 2557

-โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับบุคลากร
** ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ **

รายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและรายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ
ในฐานะอาจารย์ ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (ภาคปลาย 2556 กับ ภาคต้น 2557 )

ยกเลิกมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ปฏิทินการเข้าทดสอบทางจิตวิทยาของผู้สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

 

สมัครงาน /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

***** ดาวน์โหลด คำรับรอง **********

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
(เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

***** ดาวน์โหลดใบสมัคร **********

ข่าวสรรหา

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คณบดีคณะประมง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

 

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ผลการสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

***** ใบสมัคร*****

 

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
- คำสั่ง มก. ที่ 498/2558มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คำสั่ง มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อัตราค่าสมนาคุณในการประเมินผลการสอนและค่ายานพาหนะ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของ มก.

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ในหน่วยงาน ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 114539
Today : 000028
Total : 031505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63