ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ผลกระทบในการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ***

*********** ข้อบังคับสำหรับลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพ ******************

- หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559

********แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1)

********แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2)

********แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3)

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- *คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 2559

- มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 กรอบการดำเนินการมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ พ.ศ. 2559

- ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

-------- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ สำหรับพนักงานวิทยาลัย

- ตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

- ตำแหน่ง รอรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน

- ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

- ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2559

-ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2559

- ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

สมัครงาน /

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา***
***รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ข่าวสรรหา

*** รับสมัครสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ***

*** รับสมัครสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ***

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 247096
Today : 000254
Total : 060510

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63