ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** 1. การบริหารงานบุคคล : การเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างประจำส่วนราชการ

*** 2. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

*** 3. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ

*** 4. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2559

- ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

- การบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

- ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่มพนัก-งานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และพนักงานราชการ

บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- แจ้งความคืบหน้าการแสดงเจตนาเปลี่ยนสภาพ

- การขยายระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานประจำ

 

สมัครงาน /

*** ยังไม่มีประกาศ ***

ข่าวสรรหา

*** ยังไม่มีประกาศ ***

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 218973
Today : 000232
Total : 054259

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63