ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

*********** เรื่อง การเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ในส่วนของข้อบังคับ และยังไม่เปิดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ

***********ถ้าดำเนินการในส่วนของข้อบังคับเสร็จเรียบร้อยและพร้อมให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ

จะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง " การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล" 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. 

-ระบบสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี 

- แจ้งความคืบหน้าการแสดงเจตนาเปลี่ยนสภาพ

- การขยายระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานประจำ

 

ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่ง/ หลักเกณฑ์ ใหม่

- สัญญาทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
(รอบ 1 ธค. 58)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
(รอบ 2 ตค. 58)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

- กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี
และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2558

- การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

- คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558

- คำสั่ง มก. ที่2300/2558 เรื่องมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10/2558) เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรที่มีผลต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน

 

สมัครงาน /

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ข่าวสรรหา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 195720
Today : 000275
Total : 049753

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่รูปแบบเก่า

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63