ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวใหม่

- หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้รับประโยชน์เพิ่มเติม

แบบคาร้องขอรับเงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ สาหรับเจ้าหน้าที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1 ตุลาคม 2560

- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

- ฐานคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักการจัดทำผลงานการจัดการความรู้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลา
ที่เกษียณอายุ

- การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2560
- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2560

- ผลการคัดเลือกผู้แทนสำนักงานอธิการบดี (เลือกกรรมการสวัสดิการ)

- การเสนอชื่อผู้แทนส่วนงานเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- แบบประวัติผู้แทนส่วนงาน

- แบบเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงานเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.

 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- การกรอกข้อมูลเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

- การกรอกข้อมูลเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ วันที่ 1 เมษายน 2560

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- *คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 2559

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน มก. พ.ศ. 2559

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน

สรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ

รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

 

สมัครงาน /

ประกาศรายผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กองการเจ้าหน้าที่

 

 

 

จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2557
Open Page : 397476
Today : 000082
Total : 097525

 

 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบรายงานภาระงานอาจารย์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

โปรแกรม Driver

 
 

**ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8162 #4804 , #4802
โทรสาร 02-942-8161,63