ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ
รายการเอกสารต่างๆที่หน่วยงานต้องใช้ประกอบการเสนอเรื่องอนุมัติ
--------- แบบฟอร์มใบสมัครงาน

- ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

---เอกสารเกี่ยวกับการบรรจุพนักงาน/หลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ/รับโอน/ย้ายในตำแหน่งอาจารย์

- แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558)

- แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ

เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
*** วิทยาเขตบางเขน***

- แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย

- ตัวอย่าง การกรอก แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1

- แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1

- แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

--------- แบบฟอร์มการประเมินทดลองปฏิบัติงาน

- เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

--------- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (พนักงาน มก)

- ตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

- ตำแหน่ง รอรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน

- ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

***ตำแหน่งบริหาร***

แบบประวัติส่วนตัว เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหาร

ใบสมัคร สัญญาจ้างทำงาน คำรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

คำรับรอง

แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ /ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ(Special Advisor Information Form)

- แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ /ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (PDF)

- แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ/ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ(Microsoft Word)

แบบรายงานตัว พนักงานราชการ

- แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

- แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำรัองขอรับเงินทดแทนตาม พรบ. 2537

--------- แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

- แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน 2560

- แบบการขออนุญาตศึกษานอกเวลา

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง

- แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนตำแหน่ง

แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ

- แบบฟอร์มการขอปรับคุณวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น จากสถานศึกษาต่างประเทศ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ตำแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ศ.

- แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ศ.)

-แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่รองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.)

-แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.)

-แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1)

-แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2)

-แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.3)

-แบบประเมินผลเอกสารคำสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (บส.4)

-แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5)

แบบฟอร์ม การขอตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

- แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง

- แบบแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

- บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี

- บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ

- บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร

- บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท

- บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

- บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

- บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

- บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Application for Indentification card Kasetsart University)

แบบฟอร์มการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด

แบบคำขอแก้ไข วันเดือนปีเกิด

แบบฟอร์มการขอข้อมูลประวัติการรับราชการ(สำเนา ก.ม.1,คัดลอกประวัติ)

แบบฟอร์มการขอข้อมูลประวัติการรับราชการ

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (กรอก 2 ชุด)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรอก 2 ชุด) สำหรับข้าราชการ

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

การจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้รับประโยชน์เพิ่มเติม

แบบคาร้องขอรับเงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ สาหรับเจ้าหน้าที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

 
แบบฟอร์มหนังสือลาออก

แบบฟอร์มหนังสือลาออก