ทำเนียบผู้บริหาร กองการเจ้าหน้าที่

นายสมศักดิ์ วิราพร

พศ. 2520 - พ.ศ. 2526

 

นายพิชิตชัย ผ่องอุดม

พศ. 2526 - พ.ศ. 2544

 

นางวรพร  อร่ามรักษ์

พศ. 2544 - พ.ศ. 2549

 

นางนิภา  ภู่ตระกูล

พศ. 2549 - พ.ศ. 2551

 

นางสุปราณี  สิงโตทอง

พศ. 2551 - ปัจจุบัน

 

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ