ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ