พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

 

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ