ร่างการจัดทำข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง รายละเอียด

1

เจ้าหนาที่วิจัย

Download

2

ช่างเขียนแบบ

Download

3

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Download

4

ช่างเครื่องยนต์

Download

5

ช่างเทคนิค

Download

6

ช่างพิมพ์

Download

7

ช่างไฟฟ้า

Download

8

ช่างศิลป์

Download

9

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

Download

10

ทันตแพทย์

Download

11

นักกายภาพบำบัด

Download

12

นักจดหมายเหตุ

Download

13

นักเทคนิคการแพทย์

Download

14

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Download

15

นักประชาสัมพันธ์

Download

16

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Download

17

นักวิจัย

Download

18

นักวิชาการเกษตร

Download

19

นักวิชาการเงินและบัญชี

Download

20

นักวิชาการช่างศิลป์

Download

21

นักวิชาการประมง

Download

22

นักวิชาการพัสดุ

Download

23

นักวิชาการโภชนาการ

Download

24

นักวิชาการสถิติ

Download

25

นัิกวิชาการสัตวบาล

Download

26

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Download

27

นักวิทยาศาสตร์

Download

28

นักสุขศึกษา

Download

29

นักเอกสารสนเทศ

Download

30

นายช่างกลเรือ

Download

31

นายเรือ

Download

32

บรรณารักษ์

Download

33

บุคลากร

Download

34

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

Download

35

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Download

36

ผู้ปฏิบัติงานประมง

Download

37

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

Download

38

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Download

39

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

40

ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

Download

41

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

Download

42

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Download

43

พยาบาล

Download

44

แพทย์

Download

45

เภสัชกร

Download

46

วิศวกร

Download

47

วิศวกรการเกษตร

Download

48

วิศวกรเครื่องกล

Download

49

วิศวกรไฟฟ้า

Download

50

วิศวกรโยธา

Download

51

นายสัตวแพทย์

Download

52

นักตรวจสอบภายใน

Download

53

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Download

54

นักวิเทศสัมพันธ์

Download

55

นิติกร

Download

** ข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงานได้แล้วในขณะนี้

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ