รายการเอกสารต่างๆที่หน่วยงานต้องใช้ประกอบการเสนอเรื่องอนุมัติ

1 ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน(ค่าจ้าง)
2 ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง
3 ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
4 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
5 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
6 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี กรรมการเก็บรักษาเงิน
7 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิเศษ, การแต่งตั้งเพิ่มเติม และการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการโครงการพิเศษ ต่างๆ
9 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในคณะกรรมการโครงการพิเศษ ต่างๆ
10 ขออนุมัติการลาศึกษาภายในประเทศ (ข้าราชการ)
11 ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
12 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)
13 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
14 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ (ข้าราชการ/พนักงาน)
15 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีลาศึกษา)
16 ขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล
17 ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หรือเสนอขอพระราชการเพลิงศพ
18 ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (ให้แก่ บิดา - มารดา)
19 เอกสารประกอบการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
20 การเสนอทำบัตรประจำตัว
21 เอกสารประกอบการทำประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย
22 เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
23 เอกสารประกอบการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
24 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
25 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
26 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ
(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
27 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
(ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
28 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
29 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง แจ้งกำหนดวันออกเดินทาง กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
30 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ