สวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
----------หลักเกณฑ์

- หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

- หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกีี่ยวกับการรักษาพยาบาล

- แบบคําขอเพิ่ม /ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ