ประกันสุขภาพกลุ่ม
THAISRI

- รายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่สามารถใช้ประกันสุขภาพกลุ่มได้

- รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันสุขภาพ

- รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ

 

- เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การยื่นเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย รอบกรมธรรม์ วันที่ 11 มกราคม 2562

- รายละเอียดประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

--แบบฟอร์ม

- แบบถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

- เอกสารประกอบ การเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับ “กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม”

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ