ประกันสุขภาพกลุ่ม

- การยื่นเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย รอบกรมธรรม์
วันที่ 11 มกราคม 2562 - 10 มกราคม 2563 (รอบ 2 )

THAISRI

- รายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่สามารถใช้ประกันสุขภาพกลุ่มได้

- รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันสุขภาพ

- รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ

 
--แบบฟอร์ม

 

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ