ประกันสุขภาพกลุ่ม

- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การยื่นเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย

- ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และพนักงานราชการ

- รายละเอียดประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

- รายละเอียดประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

--แบบฟอร์ม

- แบบถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

- เอกสารประกอบ การเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับ “กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม”

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ