กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเลียนแล้ว (กสจ.)

- การแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ. 2540 หมวด 4 เงินสะสมเงินสมทบและเงินบริจาค

- รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

----------ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

----------แบบฟอร์ม

- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก (แบบ กสจ.009)

- แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก

- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002)

- แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1)

- แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. "กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย" (แบบ กสจ. 004/2)

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ