สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผ่านสิทธิ และรับรองเงินเดือน เพื่อประกอบการยื่นกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- คำสั่ง มก. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยภายเกษตรศาสตร์ ถายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

----------ข่าวสาร โครงการอื่นๆ

-ตารางอบรมหลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ 1 (รุ่นที่ 3)"

-โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับบุคลากร
** ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ **

- เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนวจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ"บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข."

- การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10"

- ธนาคารกรุงไทยแจ้งเปลียนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ

- ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน กบข. เพื่อสมาชิก กบข.

- หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4"

- สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ

- ข้อตกลง โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคคลากรของรัฐ

- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อเคหะโครงการบ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข.

----------แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนเพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน

- แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ