โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- รายชื่อตำแหน่ง บุคลากรทุกประเภท จัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก

สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- โครงการไหว้พระสุขใจไปกับสวัสดิการ ทาบุญไหว้พระ ณ จังหวัดราชบุรี

- ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- คำสั่ง มก. ที่ 564/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. ที่ 563/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

- ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะทำงานรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตกำแพงแสน

-สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยภายเกษตรศาสตร์ ถายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

----------ข่าวสาร โครงการอื่นๆ

- หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

- ประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "โตรงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข "

- ประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ" 2560

- ข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้ากราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

- ประชาสัมพันธ์โคnรงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน

- โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับบุคลากร

- สรุปโครงการของธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงนามข้อตกลง 

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ของธนาคารออมสิน

-ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน-กบข." และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

- ธนาคารกรุงไทยแจ้งเปลียนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ

----------แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารกรุงไทย

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารอาคารสงเครำะห์

- แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ