สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- คำสั่ง มก. ที่ 564/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. ที่ 563/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะทำงานรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยภายเกษตรศาสตร์ ถายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

----------ข่าวสาร โครงการอื่นๆ

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559

- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2559

- แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

- ประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเหคระห์ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"

- ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน

- ใบสมัครศึกษาอบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

- โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับบุคลากร

- หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11

- สรุปโครงการของธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงนามข้อตกลง 

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ของธนาคารออมสิน

-ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน-กบข." และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

- ธนาคารกรุงไทยแจ้งเปลียนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ

----------แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนเพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน

- แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ