สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผ่านสิทธิ และรับรองเงินเดือน เพื่อประกอบการยื่นกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งค ณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- คำสั่ง มก. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- คำสั่ง มก. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยภายเกษตรศาสตร์ ถายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

----------ข่าวสาร โครงการอื่นๆ

- ใบสมัครศึกษาอบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

- โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับบุคลากร

- หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11

- สรุปโครงการของธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงนามข้อตกลง 

- ผลการคัดเลือกผู้แทนสำนักงานอธิการบดี

- เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ของธนาคารออมสิน

-ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน-กบข." และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สิ้นเชื่อ

-ตารางอบรมหลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ 1 (รุ่นที่ 3)"

- เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนวจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

- ธนาคารกรุงไทยแจ้งเปลียนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ

----------แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน

- แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนเพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน

- แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

 

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ