ประกันสังคม

- รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคม

- การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต

- ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม

- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558

- สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

- สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถุรับจำนวนผู้ประกันตน(03/01/2562)

- กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคม

- เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

- แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (รพ.เปาโล เกษตร)

- แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลอื่นๆ)

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ