กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเลียนแล้ว (กส.มก)

- ประชาสัมพันธ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กส.มก.) 2558

- การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กส.มก.)

- รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย SCBAM

- แบบคำขอรหัสใหม่บริการบัวหลวงไอฟันด์

- คู่มือการใช้งานบริการบัวหลวงไอฟันด์ >

----------ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

- ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

- ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

----------ข้อบังคับ

- ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

----------ข่าวอื่นๆ

- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

- สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน รายเดือน ปี พ.ศ.2561

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2562 สำหรับสมาชิก

- การยื่นเสนอราคาผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 2560

- สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

- การยื่นเสนอราคาผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 2559

- สรุปภาวะตลาดรายเดือน เมษายน 2560

- สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)

- สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน รายเดือน ปี พ.ศ.2560

- ประกาศ มก. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทำเบียนแล้ว
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน

- สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน ปี พ.ศ.2555

----------แบบฟอร์ม

- แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก

- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

- แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก

- แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก.

- แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

- หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก.

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ