กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รายละเอียดกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. 2560

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตศรีราชา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

----------ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 

- ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

----------ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541

- กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย

- กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

- ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย >

----------แบบฟอร์ม

- แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย

- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ กรณีบุคลากรสูญเสียชีวิต

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ