ตำแหน่งทางวิชาการ

----------ข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

-คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561

-เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 (ก.พ.อ.03)

- หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ

-คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

-เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561(ก.พ.อ. 03)ฆ

- หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

 
----------คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

-คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

----------หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการสอน

-เกณฑ์การประเมินการสอน

-แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06)

-แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับข้าราชการ)

-แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

-แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (แบบ ก.พ.ว. 08)

-แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09)

-แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน (แบบ ก.พ.ว. 10)

-แบบประเมินผลเอกสารคำสอน (แบบ ก.พ.ว. 11)

-แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ก.พ.ว. 12)

-แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 13)

-ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน

----------ขั้นตอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
----------ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 6

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 7

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 8

----------ประกาศ ก.พ.อ. เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 10

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

----------แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

- ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ

- ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.3 รศ.

- ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.4 รศ ผลงานในลักษณะอื่น

- ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.5 รศ ตำรา

- ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.6 รศ หนังสือ

- ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.7 รศ

----------แบบฟอร์มต่างๆ

-หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

-แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1)

-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3

----------แบบประเมินผลงาน

-ประเภทผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย (มก. 1.3 ผศ.)

-ประเภทผลงานทางวิชาการ ตำรา (มก. 1.5 ผศ.)

-ประเภทผลงานทางวิชาการ หนังสือ(มก. 1.6 ผศ.)

-สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (มก. 1.7 ผศ.)

-ประเภทผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ (มก. 1.12 ผศ.)

----------รายงานความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
----------บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขาวิชา
----------ปัญหาที่พบบ่อย
----------รายชื่อค้างอยู่ ส.ก.อ. /รอเสนอโปรดเกล้า

- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

- ตำแหน่งศาสตราจารย์

รายชื่อวารสาร TCI

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) (Update วันที่ 10 พ.ค. 2559)

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) (Update วันที่ 10 พ.ค. 2559)

----------คำจำกัดความ ผลงานทางวิชาการ