ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ระบบรายงานความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

----------ข่าวสารต่างๆ

 

----------คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ ต่างๆ (พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2558

- วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ (ยกเลิก)

----------คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ ต่างๆ

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 กรอบการดำเนินการมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ พ.ศ. 2559

- ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ยกเลิกมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ พ.ศ.2553

- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ พ.ศ.2553

- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ในฐานะอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

- การเสนอเขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวารสาร
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. , รศ. , ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550

- การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

----------แบบฟอร์มต่างๆ

-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ

- แบบสรุปการประเมินผลภาระงานขั้นต่ำ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด

- แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (Microsoft Word ไฟล์)

- แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (PDF ไฟล์)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ศ.)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่รองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.)

- แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1)

- แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2)

- แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.3)

- แบบประเมินผลเอกสารคำสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (บส.4)

- แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ว.๐๓

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.๐๓ (แบบเดิม)

- แบบเสนอแต่งตั้้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ.๐๔

-----------ข่าวสาร ประกาศ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- กำหนดการรายงานภาระงานทางวิชาการและรายงานภาระงานขั้นต่ำฯ ภาคหลาย 2556 และภาคต้น 2557

- ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

- แผนการรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำฯ ในฐานะอาจารย์ผู้สอน

- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- การรวบรวมข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย

- สรุปรายชื่อวารสารวิชาการฯ

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ