ตำแหน่งทางวิชาการ

----------ข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

-คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561

- หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ

-คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

- หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

- วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ มก. ภาระงานขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2559

- มาตฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

 
----------คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

-คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

----------หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการสอน

-เกณฑ์การประเมินการสอน

-แบบฟอร์มรับการประเมินการสอน

-ตัวอย่างการกรอก

-ปัญหาที่พบ

----------ขั้นตอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
----------ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 6

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 7

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 8

----------ประกาศ ก.พ.อ. เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 6

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 7

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 8

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9

-ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 10

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

----------แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน

- แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบเสนอขอ 2)

- แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1)

- แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2)

- แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.3)

- แบบประเมินผลเอกสารคำสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (บส.4)

- แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ศ.)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่รองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.)

- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่รองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.)

-หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

-แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1)

-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3

----------รายงานความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
----------บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขาวิชา
----------ปัญหาที่พบบ่อย
----------รายชื่อค้างอยู่ ส.ก.อ. /รอเสนอโปรดเกล้า

- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

- ตำแหน่งศาสตราจารย์

รายชื่อวารสาร TCI

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) (Update วันที่ 10 พ.ค. 2559)

- รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) (Update วันที่ 10 พ.ค. 2559)

----------คำจำกัดความ ผลงานทางวิชาการ