รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา

กรรมการสาขาเกษตร

3. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร

กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

4. ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

5. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์

7. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

กรรมการสาขาศึกษาศาสตร์

8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

กรรมการสาขาสังคมศาสตร์

9. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

กรรมการสาขาสังคมศาสตร์

10. ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์

กรรมการสาขามนุษยศาสตร์

11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

กรรมการสาขาสัตวแพทยศาสตร์

   

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ