คำสั่ง / ประกาศ
----------คำสั่ง

- คำสั่ง มก. ที่ 2925/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

- คำสั่ง มก. ที่ 2364/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 26042/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายการเงิน)

- คำสั่ง มก. ที่ 2542/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)

- คำสั่ง มก. ที่ 965/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 840/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม

- คำสั่ง มก. ที่ 820/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา

- คำสั่ง มก. ที่ 755/2559 เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- คำสั่ง มก. ที่ 654/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 620/2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 600/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 599/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 598/2559 เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน

- คำสั่ง มก. ที่ 595/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม

- คำสั่ง มก. ที่ 581/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 580/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 579/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 545/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 464/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน

- คำสั่ง มก. ที่ 462/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 461/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- คำสั่ง มก. ที่ 460/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 459/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 458/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 457/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 456/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 454/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 453/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 452/2559 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 451/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. ที่450/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- คำสั่ง สภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง มก. ที่2300/2558 เรื่องมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10/2558) เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2/2558) เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 498/2558มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

- คำสั่ง มก. ที่ 454/2558 มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

- คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คำสั่ง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

- คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

** บันทึก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร มก.

- คำสั่ง เรื่องมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

- คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

----------ประกาศ

- ประกาศแต่งตั้งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ (รอบ 1 ธค. 58)

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ (รอบ 2 ตค. 58)

- อัตราค่าสมนาคุณในการประเมินผลการสอนและค่ายานพาหนะ

- ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) และผู้แทนวิยาเขต

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เรื่อง กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

- แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำส่วนกลาง(บางเขน) และวิทยาเขต เรื่องหลักเกณฑ์และวีธีการเลือก

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำส่วนกลาง(บางเขน) และวิทยาเขต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนส่วนกลางและวิทยาเขต

----------ประเกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มก.

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2560

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้

- เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับใหม่)

- เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเลิก)

- แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

- เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้บุคลากรศึกษานอกเวลา พ.ศ. 2559

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

- เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประรจำตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผูู้บริหาร
ในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

 

ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ