-

รายชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไทย-อังกฤษ)

-

การจัดตำแหน่งการการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553
 

บัญชีแสดงมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด)

 

บัญชีแสดงมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)

 

บัญชีแสดงมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)

 

คำอธิบายรหัสในบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ** มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
1

อาจารย์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

รองศาสตราจารย์

4

ศาสตราจารย์

  ** มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
1

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

2

ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

  ** มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2

นักกายภาพบำบัด

3

ทันตแพทย์

4

การพยาบาล

5

การแพทย์

6

การสัตวแพทย์

4

เทคนิคการแพทย์

8

เภสัชกรรม

9

รังสีการแพทย์

10

กิจกรรมบำบัด

11

เวชศาสตร์การสื่อความหมาย

12

วิศวกรรมเครื่องกล

13

วิศวกรรมไฟฟ้า

14

วิศวกรรมโยธา

15

วิศวกรรมโลหการ

16

วิศวกรรมเกษตร

17

วิศวกรรมเคมี

18

สถาปัตยกรรม

  ** มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
1

วิชาการเวชสถิติ

2

วิเคราะห์นโยบายและแผน

3

นิติกร

4

บริหารงานบุคคล

5

บริหารงานทั่วไป

6

วิชาการพัสดุ

7

วิชาการสถิติ

8

วิเทศสัมพันธ์

9

ที่ปรึกษา

10

วิชาการเงินและบัญชี

11

ตรวจสอบภายใน

12

โสตทัศนศึกษา

13

ประชาสัมพันธ์

14

วิชาการเกษตร

15

วิชาการสัตวบาล

16

การประมง

17

วิทยาศาสตร์

18

โภชนาการ

19

จิตวิทยา

20

วิชาการอาชีวบำบัด

21

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

22

สุขศึกษา

23

วิศวกรรม

24

วิชาการศิลป์

25

วิชาการศิลป์

26

วิชาการช่างทัตนกรรม

27

วิชาการศึกษา

28

บรรณารักษ์

29

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

30

วิจัย

31

เอกสารสนเทศ

32

สังคมสงเคราะห์

 
ขัอตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  ** หมายเหตุ ข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงานได้
  บันทึก การจัดทำข้อตกลงในประเิมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
1

นักวิชาการศึกษา

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

ช่างเขียนแบบ

4

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

5

ช่างเครื่องยนต์

6

ช่างพิมพ์

7

ช่างศิลป์

8

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

9

ทันตแพทย์

10

นักกายภาพบำบัด

11

นักตรวจสอบภายใน

12

นักเทคนิคการแพทย์

13

นักประชาสัมพันธ์

14

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี

15

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.โท

16

นักวิชาการเงินและบัญชี

17

นักวิชาการพัสดุ

18

นักวิชาการโภชนาการ

19

นักวิชาการสถิติ

20

นักวิชาการสัตวบาล

21

นักวิเทศสัมพันธ์

22

นักสุขศึกษา

23

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ

24

นายช่างกลเรือ

25

นายเรือ

26

นายสัตวแพทย์

27

บรรณารักษ์ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

28

บรรณารักษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

29

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

30

ผู้ปฏิบัติงานประมง

31

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

32

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

33

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

34

ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

35

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

36

วิศวกรการเกษตร

37

วิศวกรเครื่องกล

38

วิศวกรโยธา

39

เจ้าหน้าที่วิจัย

40

ช่างเทคนิค

41

ช่างไฟฟ้า

42

นักจดหมายเหตุ

43

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

44

นักวิจัย

45

นักวิชาการเกษตร

46

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

47

นักวิชาการช่างศิลป์

48

นักวิชาการประมง

49

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

50

นักวิทยาศาสตร์

51

นิติกร

52

บุคลากร

53

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

54

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

55

พยาบาล

56

แพทย์

57

เภสัชกร

58

วิศวกร

59

วิศวกรไฟฟ้า

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ