รับสมัครบุคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

-เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

-ประกาศรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง

- ประกาศ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่”

- ประกาศ  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ใบสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต”

- ประกาศ  ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ใบสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์”

- ประกาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ใบสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ”

- ประกาศ  ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา

ใบสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา”

 

ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ