ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4801,4802
 
งานบริหารงานบุคคล
นางจิราพร โหมาศวิน ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
นางมะลิวัลย์ พันธุ์ภักดี ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4812
นางสาวฐิตาภรณ์ เดือนฉาย ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4812
นายศุภกร สกุลนุ่ม ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร.02-942-8162 ภายใน 4804
นางสาวนริศสา ไชยมงคล ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4806
นางสาวรวินันทน์ คุณาจารย์ <ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4802
นายภมรฉัตร ชื่นอารมณ์ ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
นางสาววารุณี ศรีบัว ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4802
นางวริศรา จันทรประสงค์ ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โทร.02-942-81612-3 ภายใน 4807
นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4807
นางสาวอมรรัตน์ อ้นบุตร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
นางสาววริยา มากมูลผล ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
นางสาวศุทธินี ชวนเชย ตำแหน่ง : บุคลากร โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811
       
 
งานพัฒนาและฝึกอบรม

นางพรศรี กาญจนภักดิ์

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4810

นางนิธิมา ศรีเจริญเวช

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4815

นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์์

ตำแหน่ง : ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาววธรฐิสา สังข์สารทูล

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวสุธาสินี วัฒนมงคลลาภ

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4816

นางสาวณณัฐ บุญสนอง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

 
งานสวัสดิการ

นางสาวณัฏฐา คงแช่มดี

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

 

นางสาวมนมุนินทร์ แก้วจรรยา 

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162

ภายใน 4806,4814

ชมรม มก.อาวุโส

นางสาวสุวรรณา แย้มวันเพ็ง

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

ภายใน 4205

ชมรม มก.อาวุโส

นางสาวเปมิกา์ โพธิ์เกษม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภายใน 4205

       
 
งานธุรการ
 

นางสุวรรณา นาครุ้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4808

นางลัดดาวัลย์ ลำลองรัตน์ี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทร.02-942-8162 ภายใน 4807

นางเอื้ออารีย์ มีเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4807

นางสาวกุสุมา สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-942-8162 ภายใน 4803

นางสาวนิภาพรรณ พรมดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4808

นายวิบูล สุขเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4804

       
       
 
งานทะเบียนประวัติ

นายคมสัน จีราคม

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นางนาฏยา แสงแถวทิม

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

นางสาวรัตนาภรณ์ น้อยวุ่น

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นางณัฐธยาน์ คงวงศ์วาลย์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นายนนท์ชัย ปัญจานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

นายชัชรัตน์ สีน้ำเงิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

   

นางสิริการย์ วรรธนสิทธิโชค

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805