ข้อมูลองค์กร

ประชุม ก.บ.ม.

ข้อควรรู้

งานอื่นๆ

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่

นางสุปราณี สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3

ภายใน 4801,4802

 
งานบริหารงานบุคคล

นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4802

นางจิราพร โหมาศวิน

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

   

นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

นางมะลิวัลย์ พันธุ์ภักดี

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4812

นางสาวฐิตาภรณ์ เดือนฉาย

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4812

นายศุภกร สกุลนุ่ม

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-942-8162 ภายใน 4804

นางสาวนริศสา รุณกาศ

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4806

นางสาวรวินันทน์ คุณาจารย์

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4802

นายภมรฉัตร ชื่นอารมณ์

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

นางสาววารุณี ศรีบัว

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4802

นางวริศรา จันทรประสงค์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-81612-3 ภายใน 4807

นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4807

นางสาวอมรรัตน์ อ้นบุตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

นางสาววริยา มากมูลผล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

นางสาวศุทธินี ชวนเชย

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

       
 
งานพัฒนาและฝึกอบรม

นางพรศรี กาญจนภักดิ์

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4810

นางนิธิมา ศรีเจริญเวช

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4815

นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์์

ตำแหน่ง : ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาววธรฐิสา สังข์สารทูล

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

นางสาวสุธาสินี วัฒนมงคลลาภ

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4816

นางสาวณณัฐ บุญสนอง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4810

 
งานสวัสดิการ

นางสาวณัฏฐา คงแช่มดี

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162-3 ภายใน 4811

 

นางสาวมนมุนินทร์ แก้วจรรยา 

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162

ภายใน 4806,4814

ชมรม มก.อาวุโส

นางสาวสุวรรณา แย้มวันเพ็ง

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

ภายใน 4205

ชมรม มก.อาวุโส

นางสาวเปมิกา์ โพธิ์เกษม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภายใน 4205

       
 
งานธุรการ

นางสุวรรณา นาครุ้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4808

นางลัดดาวัลย์ ลำลองรัตน์ี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทร.02-942-8162 ภายใน 4807

นางเอื้ออารีย์ มีเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4807

นางสาวกุสุมา สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-942-8162 ภายใน 4803

นางสาวนิภาพรรณ พรมดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4808

นายวิบูล สุขเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4804

       
       
 
งานทะเบียนประวัติ

นายคมสัน จีราคม

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นางสาวมธุรส กิตติพงศ์พิศาล

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นางสาวสัจจา สกุลธนญชัย

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

นางนาฏยา แสงแถวทิม

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

นางสาวรัตนาภรณ์ น้อยวุ่น

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นางณัฐธยาน์ คงวงศ์วาลย์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทร.02-942-8162 ภายใน 4813

นายนนท์ชัย ปัญจานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

นายชัชรัตน์ สีน้ำเงิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805

   

นางสิริการย์ วรรธนสิทธิโชค

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร.02-942-8162 ภายใน 4805