ข้อมูลองค์กร

ข้อควรรู้

พัฒนาและฝึกอบรม

สวัสดิการต่างๆ

อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

ประเภทบุคลากร

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ข้าราชการ

- - - 2 - - - 2

พนักงานมหาวิทยาลัย

- 2 3 16 3 7 6 25

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

1 6 4 6 - - 5 12

รวมทั้งหมด

1 8 7 24 3 7 11 39

รวมบุคลากรทุกประเภทของกองการเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 50 คน