คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่  1637/2545

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.....................................

 

                                อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2919/2543  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวม  15  ราย  ตั้งแต่

วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543  นั้น

                                เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่และเพื่อให้การบริหารและดำเนินงานกี่ยวกับกองทุน

สวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อ  7  แห่งระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร  พ.ศ.  2541 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม่

ประกอบด้วย

                                1.  รองอธิการบดีกำแพงแสน                                                                               ที่ปรึกษา

                                2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา                                                                     ที่ปรึกษา

                                3.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ                                                       ที่ปรึกษา

                                     จังหวัดสกลนคร

                                4.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                                ประธานกรรมการ

                                5.  รองศาสตราจารย์จันทนา  กุญชร  ณ อยุธยา                                               กรรมการ

                                6.  รองศาสตราจารย์กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม                                              กรรมการ

                                7.  รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ชัยกุล                                                                  กรรมการ

                                8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  เทศผล                                                                   กรรมการ

                             *9.  น.ส.วิภาวดี  ทองผาง                                                                                        กรรมการ

                                10. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                     กรรมการและเหรัญญิก

                                11. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                                                     กรรมการและเลขานุการ

                                12.  นางเตือนตา  ห้วยหงษ์ทอง                                                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                13.  นางไพเราะ  รุ่งเรือง                                                                                       กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

                                14.  นางนิตยา  คงวงศ์วาลย์                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

---------------------------------------------

*  เพิ่มเติมโดยคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่  2115 / 2545  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ

    บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เพิ่มเติม)    สั่ง    วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2545

-2-

 

 

                                โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  8  ตามระเบียบว่าด้วยกองทุน

สวัสดิภาพบุคลากร  พ.ศ.  2541

                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีวาระ  2  ปี

                                                                                สั่ง    วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2545

                                                            

(ลงนาม)                     วิโรจ  อิ่มพิทักษ์

                                                                                         (รองศาสตราจารย์วิโรจ  อิ่มพิทักษ์)

                                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์